Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 - Algemeen

 • Move for Health is een vennootschap naar Belgisch recht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap (KBO: 0766.702.846), met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, aan de Jules Moretuslei 145.
 • Move for Health haar economische activiteiten zijn voornamelijk gericht op de uitbating van een sportaccommodatie waarbij personal training en small group training wordt aangeboden. De focus ligt op gezondheid.

 

Artikel 2 - Bindend

 • Iedere klant van Move for Health zal voorafgaand aan de betaling de toepasselijkheid van huidige algemene voorwaarden aanvaarden.  algemene voorwaarden aanvaarden. 
 • Huidige algemene voorwaarden kunnen ten allen tijde door Move for Health gewijzigd worden. De laatste versie is op de website raadpleegbaar en kan steeds worden opgevraagd.

 

Artikel 3 - Lidmaatschap

 • Voordat de klant een 10-beurtenkaart of een abonnement kan aankopen, wordt er steeds een intakegesprek gehouden.
 • Van zodra het lidmaatschap geactiveerd is, kunnen trainingslots gereserveerd worden via de website. Annuleringen moeten uiterlijk 24 uur op voorhand telefonisch of via de bevestigingsmail worden doorgegeven, bij gebreke waaraan deze kunnen worden aangerekend.
 • Wanneer de klant ingevolge ziekte of blessure minimaal een maand buiten strijd is, kan deze een foto van het ziektebriefje doormailen naar info@moveforhealth.be. Het abonnement wordt dan automatisch bevroren voor de tijd dat je buiten strijd bent volgens het doktersattest.
 • Wanneer de klant ingevolge vakantie niet in de mogelijkheid is om het abonnementsgeld ten gelde te maken, kan deze maximaal driemaal per jaar de niet genuttigde bezoeken opnemen in de twee daaropvolgende weken. Dit wil zeggen dat de klant in de eerste of de tweede week na de vakantie twee trainingslots kan reserveren in de agenda.
 • Move for Health kan de infrastructuur, uurroosters, coaches en reglementen ten allen tijde wijzigen.

 

Artikel 4 – Tarieven en wijzigingen

 • De tarieven die de klant betaalt geven recht tot toegang tot de sportinrichting en het recht om gebruik te maken van sportinfrastructuur en de objecten, personal training (met of zonder voedingsadvies) en small group training.
 • Move for Health kan de geldende tarieven ten allen tijde wijzigen, mits de klant hiervan één maand op voorhand van in kennis wordt gesteld. De klant kan vervolgens binnen een termijn van één maand, te rekenen vanaf de datum van deze kennisgeving, gebruik maken van de mogelijkheid om het abonnement kosteloos op te zeggen, mits men dit schriftelijk te kennen geeft op het e-mailadres info@moveforhealth.be.

Bij gebreke aan tijdige kennisgeving zal het abonnement aan de gewijzigde tarieven worden verdergezet.

 

Artikel 5 – Betalingen

 • Move for Health aanvaardt betalingen via bancontact, mastercard of VISA. Abonnementen kunnen worden voldaan via overschrijvingen met domiciliëring.
 • De facturen van Move for Health zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum. Bij laattijdige betaling wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 100,00 €. Daarnaast zal een conventionele rente worden aangerekend van 10%, te rekenen vanaf de vervaldatum.   
 • De abonnementsgelden van Move for Health zijn betaalbaar op hun vervaldag. Bij laattijdige betaling wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het vervallen abonnementsgeld verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%. Daarnaast zal een conventionele rente worden aangerekend van 10%, te rekenen vanaf de vervaldatum.   

Van zodra twee abonnementsgelden niet op hun vervaldag zijn betaald, heeft Move for Health het recht om de toegang tot de sportinfrastructuur te weigeren en wordt het uitstaand saldo van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling integraal opeisbaar.

 • Enkel in geval van ziekte of blessure én na vertoon van een doktersattest is Move for Health verplicht om over te gaan tot terugbetaling van de reeds betaalde gelden.

 

Artikel 6 – Ethische code

 • Move for Health verwacht van haar klanten een correct gedrag. Elk gedrag dat tot gevolg zou kunnen hebben dat de studio of de andere leden bedreigd worden in hun veiligheid of gezondheid, zal onherroepelijk lijden tot de onmiddellijke uitsluiting van de betreffende klant zonder dat deze aanspraak kan maken op terugbetaling of enige vorm van schadevergoeding.

 

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

 • Het beoefenen van een sport kan risico’s met zich brengen. Move for Health is niet aansprakelijk voor eventuele materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval en of letsel, met als uitzondering letselschade veroorzaakt in geval van opzet en/ of grove fout langs de zijde van Move for Health. Iedere klant is verzekerd tot een maximum zoals voorzien in de verzekeringsovereenkomst voor persoonlijke ongevallen. 
 • Move for Health biedt lockers aan om persoonlijke eigendommen in op te bergen. Het gebruik ervan is op eigen risico. Move for Health kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies, beschadiging of diefstal van goederen.
 • Move for Health kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de dood, een persoonlijk letsel of ziekte van de klant.

 

Artikel 8 - Overmacht

 • In geval van overmacht is Move for Health niet gehouden haar verplichtingen na te komen. Indien de overmacht meer dan één maand aanhoudt, kan Move for Health ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. In hoofde van de klant opent dit geen recht op schadevergoeding.
 • Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die buiten onze wil om de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder valt onder meer: overheidsmaatregelen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, pandemieën.

 

Artikel 9 - Exceptie van niet-uitvoering

 • Move for Health behoudt zich het recht voor om haar verbintenissen op te schorten zolang de medecontractant/klant haar betalingsverplichtingen niet nakomt./klant haar betalingsverplichtingen niet nakomt.
 • De medecontractant is ertoe gerechtigd haar verbintenissen op te schorten indien in hoofde van MOVE FOR HEALTH een contractuele wanprestatie kan worden weerhouden die niet geremedieerd wordt binnen een termijn van 14 dagen, na hiertoe schriftelijk per e-mail door de medecontractant aangemaand te zijn geweest. MOVE FOR HEALTH streeft ernaar eventuele klachten zo snel mogelijk te verhelpen.

 

Artikel 10 - Gegevensbescherming

 • Move For Health gedraagt zich overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.
 • De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Move for Health.
 • Indien je aan ons jouw persoonlijke gegevens overmaakt, worden deze in ons bestand opgenomen. Ze worden verwerkt voor het beheer van het klantenbestand. Ze worden gebruikt voor het uitvoeren van marktstudies, om je te informeren over nieuwe producten of diensten en voor de verwezenlijking van informatiecampagnes van Move for Health.
 • Door middel van een gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan Move for Health en mits een bewijs van identiteit, kan je een rechtzetting van onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens krijgen.

 

Artikel 11 - Slotbepalingen

 • De nietigheid van enige bepaling van huidige Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zijn gehouden de bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn, te vervangen door geldige bepalingen met zoveel als mogelijk dezelfde strekking als de vernietigde bepaling.

 

Artikel 12 - Toepasselijk recht

 • Enkel het Belgisch Recht is van toepassing.
 • Move for Health behoudt zich het recht voor om als territoriaal bevoegde rechtbank aan te duiden, deze van de plaats waar hij zijn maatschappelijke zetel heeft. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd om kennis te nemen van de

© Move For Health 2024 Privacy & cookies | Disclaimer | Algemene voorwaarden

Website design & development by Logo Popkorn